Slovní fotbal

12. září 2011 v 16:36 | Pupínek |  Ostatní
Ahoj něco pro vás mám. Je to slovní fotbal. Víte jak se to hraje? Asi jj. Tak pište pište pište
První slovo je:grafikA
hraje se na poslední písmeno
 

Ceny za SONB

1. září 2011 v 12:31 | Pupínek |  Sonb,Sono,...
Ahoj mám tady ceny za SONB. Doufám že se vám líbí
PS:omlouvám se že jsou tak pozdě

1.místo - Selenagomezneww



2. místo-Mery & Elle


3. místo - Natalie Rayse


a za účast:

Moje animka

23. srpna 2011 v 17:32 | Pupínek |  Jak jsem poznal vaši matku/How I Met Your Mother
Ahoj, něco pro vás mám, to je úplně první animka co jsem udělala. Nestáhla jsem jí někde z internetu ale tu sem sama udělala a dala mi docela hodně práce takže kopírovat jen se ZDROJEM.
PS:je trochu větší :)
 


Floc...no víte co je dál

22. srpna 2011 v 18:41 | Pupínek |  Ostatní věcičky
Oficiálně nejdelším anglickým slovem je výraz "floccinaucinihilipilification" (29 znaků), který v angličtině znamená "the act of estimating as worthless".
Dalším výrazem je "antidisestablishmentarianism" (28 znaků), který je oproti předchozímu skutečným slovem, ne jen uměle vytvořeným pro nejdelší slovo. Výraz v angličtině znamená "opposition to the disestablishment of the Church of England".
Neoficiálním nejdelším anglickým slovem je pak se 45 znaky výraz "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis", které znamená "plicní onemocnění". Jak prosté.
Nejdelší slovo, které se snad ani nedá považovat za slovo, je "shluk" názvů bílkovin, které bylo skutečně publikováno v jednom lékařském časopise. Nepokoušejte se jej přečíst, má 1913 znaků.

methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine





Téma týdne-Toaleťák

21. srpna 2011 v 17:41 | Pupínek |  Ostatní věcičky
Ahoj, takže téma týdne je toaleták, já vím že už je neděle ale lepší pozdě nežli nikdy. Ale co napsat o toaletním papíru?Všichni víme kde se koupí, proč ho používáme a jak se používá. A tak vám sem dám pár obrázků který mě zaujali. Doufám že se vám budou líbit a že se i trochu zasmějete. :D

To je fakt divný


Tím bych asi v shopu nezaplatila :)
Posunout, zavřít detail

To kdyby ses tam nudila

Auu, to by dost bolelo

To budou mít nevěsty radost
Cute obrázek
No tak to už je moc,i toaletní papír je značkovej

Jak jsem poznal vaše Šmouly

15. srpna 2011 v 19:49 | Pupínek |  Jak jsem poznal vaši matku/How I Met Your Mother
Kreslený belgický seriál Šmoulové se stal legendou už dávno. Proto bylo jen otázkou času, kdy se někdo rozhodne tento (nejen) dětský kult převést na stříbrné plátno za využití moderních technologií 3D. Šmoulové jsou legenda, 3D je v kurzu.
FOTO: Šmoulové

V kurzu je také Barney. Tedy Barney Stinson, nejoblíbenější postava sitcomu Jak jsem poznal vaši matku, milovník žen, nevázaného života a hlášky legen-wait for it-dary. Ve Šmoulech 3D se jeho představitel Neil Patrick Harris naopak proměnil v oddaného manžela, Patricka Winslowa, který prožívá velké životní změny - povýšil v práci, ale jeho pozice je víc jak nejistá, a k tomu se brzy stane otcem. Jak se s tím vším vyrovnat? Se šmoulí pomocí přece!

Obsazení ,,Barneyho"
Obsazení Neila Patricka Harrise bylo dobrým krokem. Jeho jméno táhne, pro komediální třeštění má talent a neztrácí se ani ve vážnějších polohách. A mimochodem - Harrisův psí pohled vážně konkuruje tomu šmoulímu.



A ještě něco...
Trailer:




Rozhovory s Neilem:




A ostatní videjka ze Šmoulů:





Kousky z filmu:




Italské prázdniny-video

15. srpna 2011 v 12:12 | Pupínek |  Italské prázdniny
Ahojda dneska pro vás mám film Italské prázdniny. Mě jde na blog dávat jenom videa z youtube takže se omlouvám že je to na části.
Kdyby ste se chtěli podívat na celý film v kuse tak zde.

1.část



2.část



3.čáat

4.část

5.část

6.část


7.část

8.část


9.část

Za účast

9. srpna 2011 v 21:39 | Pupínek |  Blog
Klikačka od Morticia za Soutěž o nej písničku

Zkažená úča

9. srpna 2011 v 11:37 | Pupínek |  Other...
Ahoj včera sem byla v kině s mýma kamí na jedné komedii.Jmenuje se ,,Zkažená úča(Bad Teacher)" Je to super film a rozhodně doporučuju. A kupte si popcorn.

Popis filmu:

Jestli máš někdy pocit, že tě učitelé prudí a jdou ti po krku, tak to jsi ještě neměla tu čest s Elizabeth Halseyovou(Cameron Diaz), která má k dokonalé učitelce asi tak daleko jako satan do nebe. Je sprostá, sebestředná a nezajímá ji nic jiného než jak ulovit bohatého chlápka, který by se o ni postaral a ona tak mohla opustit svou kariéru učitelky, kterou z celé duše nesnáší. Proto když ji opustí zazobaný milenec,rozhodne se ulovit bohatého Scotta(Justin Timberlake),na kterého má ale zálusk i Elizabethina kolegyně Amy(Lucy Punch). A co víc- o Elizabeth začne mít zájem učitel tělocviku Russell(Jason Segel)! Kdo nakonec získá čí srdce a stane se z příšerné Elizabeth nakonec správná a oblíbená učitelka? To ti neprozradím.Raději si zajdi do kina a zjisti to.

A tady pár foteček...







HIMYM - Pilot (obrázky)

6. srpna 2011 v 13:42 | Pupínek |  Jak jsem poznal vaši matku/How I Met Your Mother
Ahoj mám pro vás první díl seriálu How I Met Your Mother.Tady máte popis dílu jenomže vytvořený z obrázků.Kdybych vám to napsala tak by to stajně nikdo nečetl a všichni se radší na to podívají na vlastní oči.
Ale aby vám to nebylo líto,odkaz na tento díl je zde.
A ještě něco pro vás mám...

Hlášky:
Ted: Víš co? Já už nechci být sám. Nejsem v tom dobrej. Je zjevný že nemůžeš říct ženě, kterou sotva znáš, že ji miluješ, ale je hloupí, že to nejde. Já ti něco povím. Pokud by žena, ne ty, prostě nějaká pomyslná žena, když by se mnou všechno tohle vydržela, myslím že bych byl úžasnej manžel, protože v tomhle bych byl dobrej. Uměl bych jí rozesmát a byl bych i dobrej otec a venčil bych jejích pět pomyslnejch psů. A krásně jí líbal.
Robin: Každý říká že krásně líbá.
Ted: Já mám ale doporučení.
____

Barney: [po tom, co Robin hodí drink do Tedova obličeje] Od-počkej si-koplej. Odkoplej.
Ted: [ukáže Robinino číslo] Zítra večer mám rande.
Barney: Co? Ne, myslel jsem si, že zítra jdeme na laser game.
Ted: Jo, na laser game sem nikdy nechtěl.
____

Marshall: Prosím, vezmeš si mě?
Ted: Ano, dokonalý. A pak se zasnoubíte, bouchnete šampáňo a rozdáte si to v kuchyni. Nedělejte to v naší kuchyni.

____
Ranjit:Já sem ve skutečnosti z Bangladéže.
Barney:A jsou tamní ženy sexy?
(Ranjit jim ukáže fotku)
Ranjit:Tohle je fotka moji ženy.
Barney(k Marshallovi):Obyčejné ne by stačilo.
____
Budoucí Ted:Je to jako v romantickém filmu, kdy voják na konci místnosti uvidí ženu a povídá kamárádovi:Vidíš tu dívku,s tou se jednou ožením.
Ted(k Barneymu):Vidíš tu dívku(myslí Robin)?
Barney:Jo, je viděgt že to má ráda tvrdě
____
Budoucí Ted:Tak jo,děti.Budu vám vyprávet příběh o tom jak jsem poznal vaši matku.
Syn:Počkat!Ty nás za něco trestáš?
Budoucí Ted:Ne
Dcera:Tak jo a bude to na dlouho?
Budoucí Ted:Ano
Zajímavosti:
Marshal měl být původně hypochondr
____

Objevují se tu nejen hlavní postavy, ale i jeden z vracejících postav, Renjit, který většinou pracuje jako řidič, hlavních postav a objevuje se v každé sérii.
A teď už ty obrázky...


KOPÍRUJTE SE ZDROJEM! KOPÍRUJTE SE ZDROJEM!

Kam dál